کورپاڼه / اړيکې

اړيکې

د خپلواک وېبپاڼې درنو لوستونکو!

که تاسې غواړئ چې له موږ سره اړيکه ونيسئ، خپلې مشورې مو راسره شريکې کړئ، خپلې نيوکې مو راسره شريکې کړئ او يا هم که نور څه لرئ، نو کولاى شئ چې له لاندې لارې زموږ سره په اړيکه کې شئ.

برېښناليک: khpalwaakweb@gmail.com

وټساپ: 0703563240