کورپاڼه / خپلې ليکنې راولېږئ

خپلې ليکنې راولېږئ

د خپلواک وېبپاڼې درنو ليدونکو!

خپلواک وېبپاڼه د کرکټ، هنر، روغتيا، ساينس او ټېکنالوژۍ په برخه کې فعاليت کوي.

که تاسې هم غواړئ چې په خپلواک وېبپاڼه کې دې ستاسې ليکنې، راپورونه، ويډيوګانې او انځورونه خپاره شي، نو موږ ته يې په لاندې برېښناليک او يا هم په وټساپ راولېږئ.

د يادولو ده، چې خپلواک وېبپاڼه هغه څه نه خپروي، چې له مخکې بل چرته خپاره شوي وي. هر څه چې  رالېږئ نو خپل نوم او ځاى ورسره دقيق وليکئ.

برېښناليک: khpalwaakweb@gmail.com

وټساپ: 0703563240