کورپاڼه / کانکور / د کانکور ازموينې په دويمه دوره کې کوم ولايتونه شامل دي؟ دلته يې ولولئ
کانکور

د کانکور ازموينې په دويمه دوره کې کوم ولايتونه شامل دي؟ دلته يې ولولئ

د کانکور ازموينې په دويمه دوره کې ٩ ولايتونه شامل دي چې د زمري يا اسد مياشتې په نيمايي کې به په يادو ټولو ولايتونو کې ازموينې واخيستل شي.

د معلوماتو تر مخه، د کانکور ازموينې په دويمه دوره کې د پکتيا، خوست، هلمند، غزني، لغمان، کاپيسا، هرات او باميانو ولايتونو کې ازموينې اخيستل کېږي.

د ګډون کوونکو د بايوميټريک لړۍ به د زمري يا اسد مياشتې په ١٣مه او ١٤مه نېټه ترسره کېږي او په ځينو ولايتونو کې به ازموينې په ١٥مه، ١٦مه او ١٧مه اخيستل کېږي او ځينو کې به بيا په ١٦مه، ١٧مه او ١٨مه باندې اخيستل کېږي.

پکتيا:

د زمري په ١٣مه نېټه، د دوشنبې په ورځ به د پکتيا پوهنتون کې مخکې له غرمې د لومړۍ ورځې ازموينې د ګډون کوونکو بايوميټريک کېږي او وروسته له غرمې به د دويمې ورځې د ګډون کوونکو بايوميټريک کېږي. همدا راز د زمري په ١٤مه نېټه او د سه شنبې په ورځ به بيا مخکې له غرمې د دريمې ورځې د ازموينې ګډون کوونکو بايوميټريک ترسره شي.

همدا راز د زمري په ١٥مه نېټه او د چارشنبې په ورځ به د لومړۍ ورځې، په ١٦مه نېټه او د پنجشنبې په ورځې د دويمې ورځې او په ١٧مه نېټه او د جمعې په ورځ به د دريمې ورځې ګډون کوونکو څخه ازموينه واخيستل شي.

خوست:

د زمري په ١٣مه نېټه به په شېخ زايد پوهنتون کې مخکې له غرمې د لومړۍ ورځې، وروسته له غرمې د دويمې ورځې او په ١٤مه نېټه مخکې له غرمې به د دريمې ورځې د ګډون کوونکو بايوميټريک ترسره شي.

د زمري په ١٥مه به د لومړۍ ورځې، په ١٦مه به د دويمې ورځې او په ١٧مه به د دريمې ورځې د ګډون کوونکو ازموينه واخيستل شي.

هلمند:

د زمري په ١٤مه د هلمند د لوړو زده کړو موسسه کې، مخکې له غرمې د لومړۍ ورځې، وروسته له غرمې د دويمې ورځې او د زمري په ١٥مه به مخکې له غرمې د دريمې ورځې د ازموينې ګډون کوونکو بايوميټريک ترسره شي.

د زمري په ١٦مه به د لومړۍ ورځې، په ١٧مه به د دويمې ورځې او په ١٨مه به د دريمې ورځې د ګډون کوونکو څخه ازموينه واخيستل شي.

پکتيا، خوست او هلمند

غزني:

د زمري په ١٣مه د غزني په تخنيکي پوهنتون کې، مخکې له غرمې د لومړۍ ورځې، وروسته له غرمې د دويمې ورځې او په ١٤مه به مخکې له غرمې د دريمې ورځې د ازموينې د ګډون کوونکو بايوميټريک ترسره شي.

همدا راز د زمري په ١٥مه، ١٦مه او ١٧مه نېټه به بيا له يادو ګډون کوونکو څخه ازموينه واخيستل شي.

لغمان:

د زمري په ١٣مه مخکې له غرمې د لومړۍ ورځې او د زمري په ١٤مه وروسته له غرمې د دويمې ورځې د ازموينې ګډون کوونکو بايوميټريک ترسره کېږي.

د زمري په ١٥مه او ١٦مه نېټه به بيا په لغمان پوهنتون کې له دوى څخه ازموينه واخيستل شي.

کاپيسا:

د زمري په ١٣ د لومړۍ ورځې او د زمري په ١٤مه به د دويمې ورځې ګډون کوونکو بايوميټريک مخکې له غرمه ترسره شي.

د زمري په ١٥مه او ١٦مه نېټه به بيا د دوى څخه په البېروني پوهنتون کې ازموينه واخيستل شي.

غزني، لغمان او کاپيسا

هرات:

په هرات ولايت کې بيا د زمري په ١٣مه، ١٤مه او ١٥مه نېټه د سهار ٦ بجې او د غرمې ١ بجه د ګډون کوونکو بايوميټريک کېږي او همدا راز د زمري په ١٦مه، ١٧مه او ١٨مه نېټه به سهار ٦ بجې او غرمه ١ بجه بيا له دوى څخه په هرات پوهنتون کې ازموينه اخيستل کېږي.

باميان:

د زمري په ١٣مه به له غرمې مخکې او وروسته او د زمري په ١٤مه به له غرمې مخکې د ګډون کوونکو بايوميټريک وشي او د زمري په ١٥مه، ١٦مه او ١٧مه نېټه به بيا له دوى څخه په باميانو پوهنتون کې ازموينه واخيستل شي.

هرات او باميان