کورپاڼه / اسعار (پاڼه 5)

اسعار

۲۸ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې یوه ورځ وړاندې په ۹۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ادلون، بدلون نه دی راغلی او د (۲۸ میزان ۱۴۰۰ \ ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۱) د چهارشنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۹۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په …

بشپړ متن »

۲۶ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۸۹.۵۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ۵۰ پوله زیاتوالی راغلی او د (۲۶ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۱) د دوشنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۹۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۲.۸۰ افغانۍ، …

بشپړ متن »

۲۵ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۸۹.۵۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ بدلون نه دی راغلی او د (۲۵ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۱) د یکشنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۸۹.۵۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۲.۵۰ افغانۍ، پاونډ …

بشپړ متن »

۲۴ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۸۹.۵۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ بدلون نه دی راغلی او د (۲۴ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۱) د شنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۸۹.۵۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۲.۷۰ افغانۍ، پاونډ …

بشپړ متن »

۲۲ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۸۹.۹۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ۴۰ پوله کموالی راغلی او د (۲۲ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۱) د پنجشنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۸۹.۵۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۲.۷۰ افغانۍ، …

بشپړ متن »

۲۱ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۹۰.۱۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ۲۰ پوله کموالی راغلی او د (۲۱ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۱) د چهارشنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۸۹.۹۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۳ افغانۍ، …

بشپړ متن »

۲۰ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۹۰.۳۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ۲۰ پوله کموالی راغلی او د (۲۰ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۱) د سې شنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۹۰.۱۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۳.۳۰ …

بشپړ متن »

۱۹ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۹۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ۳۰ پوله زیاتوالی راغلی او د (۱۹ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۱) د دوشنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۹۰.۳۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۳.۵۰ افغانۍ، …

بشپړ متن »

۱۸ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۸۹.۸۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ۲۰ پوله زیاتوالی راغلی او د (۱۸ میزان ۱۴۰۰ \ ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۱) د یکشنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۹۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۳.۲۰ افغانۍ، …

بشپړ متن »

۱۷ میزان ۱۴۰۰ کال: د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو تازه نرخونه

افغانۍ او بهرني اسعار

امریکایي ډالر، چې تېره ورځ په ۹۰.۳۰ افغانیو باندې تبادله کېدل، نن یې په نرخ کې ۵۰ پوله کموالی راغلی او د (۱۷ میزان ۱۴۰۰ \ ۹ اکتوبر ۲۰۲۱) د شنبې په ورځ په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په ۸۹.۸۰ افغانیو دي. همدا راز یورو په ۱۰۳ افغانۍ، …

بشپړ متن »