کورپاڼه / تګلاره

تګلاره

خپلواک وېبپاڼه د کرکټ، هنر، روغتيا، ساينس او ټېکنالوژۍ د نړۍ هر خبر خپلو لوستونکو ته په وخت او دقيق وررسوي. همدا راز د ژوند سره تړلې ليکنې او جالبې پېښې هم له خپلو لوستونکو سره شريکوي.

موږ هڅه کوو، چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په يادو برخو کې خپلو لوستونکو ته دقيق او چټک معلومات ورسوو، موږ چې هر څه خپروو، هدف مو يوازې دا دى چې خلکو ته معلومات ورکړل شي او همدا راز هغوى له دې خبر شي، چې په نړۍ کې څه روان دي او د دې تر څنګ هڅه کوو، چې د خلکو د روغتيا سره تړلې مسئلې هم خلکو ته ورسوو.

اداره